MATIJA PAULOVIĆ

Doktor Matija Paulović rođen je 19.01.1987. u Kopru.
Nakon završetka srednješkolskog obrazovanja u Poreču upisuje Veterinarski  fakultet u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 31.01.2012. stječe titulu doktora veterinarske medicine.
Iste se godine zapošljava u Veterinarskoj ambulanti „Trsat“ gdje i danas radi. Uz rad, kontinuirano se educira i usavršava na Veterinarskim kongresima i seminarima u zemlji i inozemstvu.